Regulamin konkursu

17.07.2018


REGULAMIN KONKURSU

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Konkurs jest organizowany pod nazwą "DżoDżo Pizza rozdaje nagrody"
2. Organizatorem Konkursu jest Janmed- kursy pierwszej pomocy- Piotr Jankowski ul. Sławkowska 382 32-332 Bukowno NIP; 6372118511 zwany dalej DżoDżo Pizza
3. Konkurs zostanie przeprowadzony wyłącznie w Internecie na profilu Facebook-owym https://www.facebook.com/dzodzo.pizza/ w dniach 20 lipiec – 31 sierpnia 2018 roku (do godziny 12:00 w południe).

§ 2 WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE
1. Uczestnikiem Konkursu („Uczestnik”) może być każda osoba fizyczna, która:
a) posiada pełną zdolność do czynności prawnych. Osoby ograniczone w zdolności do czynności prawnych biorą udział w Konkursie za zgodą swojego przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego.
b) nie jest pracownikiem DżoDżo Pizzy
c) nie jest członkiem rodziny pracownika
Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest łączne spełnienie następujących warunków: a) osoba biorąca udział w Konkursie musi posiadać status Uczestnika zgodnie z § 2 pkt 1. § 3

§ 3 NAGRODY
1. Nagrodą w Konkursie są:
I miejsce Vocher w wysokości 200 zł do wykorzystania poprzez stronę www.dzodzopizza.pl na zamówienia w dostawie w wybranego menu do wykorzystania w ciągu 6 miesięcy od otrzymania nagrody. Vocher będie przypisany kwotowo do danego klienta i nie może być wykorzystany przez innych uczestników.
II miejsce Vocher w wysokości 100 zł do wykorzystania poprzez stronę www.dzodzopizza.pl na zamówienia w dostawie w wybranego menu do wykorzystania w ciągu 6 miesięcy od otrzymania nagrody. Vocher będie przypisany kwotowo do danego klienta i nie może być wyokrzystany przez innych uczestników.
III miejsce Vocher w wysokości 50 zł do wykorzystania poprzez stronę www.dzodzopizza.pl na zamówienia w dostawie w wybranego menu do wykorzystania w ciągu 6 miesięcy od otrzymania nagrody. Vocher będie przypisany kwotowo do danego klienta i nie może być wykorzystany przez innych uczestników.

Komisja może wyróżnić uczestników, którzy nie dostali się na podium nagrodami żeczowymi typu kubek z logiem

1. Zdobywcami nagród w Konkursie są Uczestnicy, wyłonieni przez Komisję Konkursową, którzy w czasie trwania konkursu, pod postem konkursowym na profilu Facebook-owym: https://www.facebook.com/dzodzo.pizza/ zamieszczą wpis, typu: " zameldowanie" lub "wzmiankę" wraz ze zdjęciem przedstawiającym spożywanie produktów wyłącznie zakupionych w lokalu, lub zamówią pizzę z dostawą do domu min. średnią lub duzą, gdzie na zdjęciu będzie widoczny logotyp pizzerii DżoDżo Pizza.
2. Konkurs będzie rozdzielony na II etapy.
3. I etap: zdobywanie polubień poprzez kliknięcie pod zdjęciem uczestnika "Lubię to"
4. II Wśród najpopularniejszych zdjęć wyłonieni zostaną Laureaci przez Komisję Konkursową
5. Uzyskają min. 50 polubień na zdjęciu
6. Wśród uczestników którzy uzyskają najwięcej polubień komisja wybierze laureatów ( organizator zastrzega sobie prawo, że liczba polubień nie przesądza o wygranej)
7. Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad Konkursu, interpretacji i postanowień tego Regulaminu rozstrzyga Organizator.
8. Laureaci konkursu zostaną powiadomieni o wygranej poprzez serwis Facebook w ciągu 5 (pięciu) dni roboczych od zakończenia Konkursu.
9. Celem potwierdzenia chęci przyjęcia nagrody, powiadomiony Laureat powinien odpowiedzieć pocztą facebook w terminie 3 (trzech) dni od dnia wysłania powiadomienia, pod rygorem przepadnięcia prawa do nagrody.
10. Otrzymana nagroda zostanie przypisana do konta na stronie www.dzodzopizza.pl ,w ciągu 5 dni roboczych, nagrody żeczowe będą do odbioru w lokalu DżoDżo Pizza al. NMP 32/22 42-200 Częstochowa
11. W myśl niniejszego regulaminu, każdy uczestnik zwalnia serwis Facebook z odpowiedzialności za konkurs prowadzony przez DżoDżo Pizza
12. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany, przeprowadzany przez serwis Facebook, ani z nim związany.

§ 4 DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KONKURSU
1. Warunkiem udziału w Konkursie jest podanie przez Uczestnika Konkursu prawdziwych danych osobowych, tj.: imienia, nazwiska, adresu, adresu konta poczty elektronicznej, numeru tel. kontaktowego niezbędnych do przekazania nagrody.
2. Przystępując do Konkursu i akceptując niniejszy regulamin Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych przez Organizatora. Dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia Konkursu oraz w związku z wydaniem nagrody.
2. Administratorem państwa danych osobowych jest : Janmed- kursy pierwszej pomocy- Piotr Jankowski ul. Sławkowska 382 32-332 Bukowno NIP; 6372118511

§ 5 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Organizator ma prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Dotyczy to w szczególności zmian terminów poszczególnych czynności konkursowych. Zmieniony Regulamin obowiązuje od czasu opublikowania go na stronie https://www.facebook.com/dzodzo.pizza

Skład Komisji Konkursowej:
Piotr Jankowski
Przemysław Trafała
Iwona Wierzbicka